The Astrological e-Magazine

HAPPY DEEPAVALI

Prof. Rishabh Shastri


HAPPY DEEPAVALI

संगच्छध्वं संवदध्वं सं वो मनांसि जानताम्।

देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते।।

समानो मन्त्रः समितिः समानी समानं मनः सह चित्तमेषाम्।

समानं मन्त्रमभि मन्त्रये वः समानेन वो हविषा जुहोमि।।

समानी व आकूतिः समाना हृदयानि वः।

समानमस्तु वो मनो यथा वः सुसहासति।।------- ( ऋग्वेद (10/191/2 )

Wishing you all abundance of well being

in every kind of wealth, Money & Currency (Financial), Possessions & Comforts

(Assets) Recognition & Fame(Professional)

Skills & learning (Knowledge)

Health & Fitness (Physical)

Memories & Joy (Emotional)

Purpose & Role (Spiritual)

Dignity & Family (Personal)

Relatives & Friends (Social)

Share & Care (Love)

Courage & Freedom (Living)

Time & Age (Karma )

Happy Shri Shri Kali Puja and Diwali

सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे सन्तु निरामयाः।

सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। मा कश्चित् दुःख भाग्भवेत्॥

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः॥

With Warm Wishes & Sincere Regards

Prof. Rishabh Shastri